ŞARJ AĞI İŞLETMECİ LİSANSI ALAN MÜKELLEFLER İLE BU MÜKELLEFLER TARAFINDAN SERTİFİKA VERİLEN ŞARJ İSTASYONU İŞLETMECİLERİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER GETİREN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 550) İLE VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 551) 07 EKİM 2023 TARİHLİ VE 32332 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

  • ŞARJ AĞI İŞLETMECİ LİSANSI ALAN MÜKELLEFLER İLE BU MÜKELLEFLER TARAFINDAN SERTİFİKA VERİLEN ŞARJ İSTASYONU İŞLETMECİLERİNE E-FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU:

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (i) şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile (ii) bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecileri; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)’nine “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümü uyarınca bahsi geçen Tebliğ’in “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Fatura uygulamasına kayıtlı diğer kullanıcılara faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeleri ve bunlardan e-Fatura olarak almaları zorunlu hale gelmiştir.

  • E-Faturaya Geçiş Süresi: Tebliğin yayım tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla faaliyette bulunanlar 2/1/2024 tarihine kadar, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra faaliyete başlayanlar ise, faaliyete başladıkları tarih itibarıyla başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • E-Fatura, E-Arşiv Fatura Düzenleme ve İletme Zorunluluğu: Şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecileri için e-Fatura uygulamasına dâhil olmaları gereken tarihten itibaren söz konusu Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirdikleri mal teslimi ve hizmet ifalarına istinaden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“Kanun”) gereğince kendilerine düzenleme zorunluluğu getirilen mali belgeleri, Kanun’un 232. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutara bağlı olmaksızın, Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, elektronik belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura) olarak düzenlemek ve bunları elektronik ortamda iletmek zorunlu hale gelmiştir.

E-fatura, E-Arşiv fatura düzenleme ve iletme zorunluluğuna ilişkin yukarıda açıkladığımız düzenleme, 2/1/2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 551) İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

  • Faturanın Teslim Anında Düzenlenmesi: Elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın teslim anında düzenlenmelidir. Bunun istisnası olarak, şarj hizmeti verilecek kişilerle asgari altı aylık sözleşme düzenlenmesi, verilen her bir şarj hizmetine ilişkin bilgileri içerecek şekilde bir icmal hazırlanması ve bu icmallerin düzenlenecek faturaya eklenmesi ile bu kapsamda verilen şarj hizmetine ilişkin bilgilerin anlık olarak Gelir İdaresi Başkanlığı (“GİB”) ile paylaşılması şartlarının sağlanmasına bağlı olarak, bu kapsamda verilen şarj hizmetlerine ilişkin olarak yedi günde bir fatura (katma değer vergisi açısından vergilendirme dönemi aşılmamak şartıyla) düzenlenebilecektir.

2/1/2024 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  • GİB’e Anlık Olarak Bilgi Verme Yükümlülüğü: Şarj ağı işletmecileri, şarj istasyonlarından gerçekleştirilen şarj hizmetlerine ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgileri anlık olarak ve elektronik ortamda GİB Teknoloji sistemlerine bildirmeleri zorunlu hale gelmiştir. Şarj ağı işletmecileri, elektronik ortamda bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Ayrıca, ilgili bilgiler, GİB tarafından belirlenen format, standart ve bildirim yöntemine uygun olarak iletilmelidir. GİB tarafından belirlenen format, standart ve bildirim yöntemi haricinde bilgilerin iletilmesi halinde bu bilgiler kabul edilmeyecek ve bildirim yapılmamış sayılacaktır.

Bildirilmesi gereken bilgilere ilişkin veri format ve standardı ile bilgi verme zamanı ve dönemi GİB tarafından “ynokc.gib.gov.tr” adresinde yayımlanacak ilgili teknik kılavuzlarla belirlenecektir.

Sürekli bilgi verme yükümlülüğü kapsamında yapılacak ilk bildirim, bahsi geçen teknik kılavuzların yayımlanmasını müteakip “ynokc.gib.gov.tr” adresinde yayımlanacak duyuru ile belirlenen tarihte yapılacaktır.

  • Yaptırım: Bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile bu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:551) ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında Kanun’un ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır.

Yayın ve İçerikler