Tütün, Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı, Sigara Filtresi, Alkol Ve Alkollü İçkilerin Üretim Ve/Veya Ticareti Faaliyetinde Bulunanlardan Teminat Alınmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 30 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

➡ Tütün, Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı, Sigara Filtresi, Alkol Ve Alkollü İçkilerin Üretim Ve/Veya Ticareti Faaliyetinde Bulunanlardan Teminat Alınmasını Düzenleyen Yönetmeliğinin Kapsamındakiler: Tütün üreticileri ile tütün üretim ve pazarlama kooperatifleri hariç olmak üzere; tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve ithalatı faaliyetleri ile tütün ticareti yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlar veya bulunmak üzere Bakanlığa başvuru yapanlar ile belge tadili veya süre uzatımına ilişkin talepleri olanlardır.

➡ Teminat Tutarı: Yönetmelik’in 4. maddesinde düzenlenen tutarlar ilgililerinden tahsil edilecektir. Teminat vermekle yükümlü olanlar teminatların birini veya birden fazlasını birlikte verebilirler. Teminat(lar)ın para veyahut banka teminat mektubu olarak verilmesi mümkündür.

Tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içki sektörlerinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerden Yönetmelik kapsamında alınacak teminat tutarının toplamı elli milyon Türk lirasını geçemeyecektir.

➡ Teminatın Ödenmemesi Halinde Yaptırım: Tütün, Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı, Sigara Filtresi, Alkol Ve Alkollü İçkilerin Üretim Ve/Veya Ticareti Faaliyetinde Bulunanlardan Teminat Alınmasını Düzenleyen Yönetmeliğinin 8. maddesi uyarınca Yönetmelik kapsamında verilmesi gereken teminatları süresi içinde vermeyenlerin, güncellemeyenlerin ve eksilen teminatları süresi içinde tamamlamayanların faaliyetlerine ilişkin belgeleri, “Tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun’un” 8/A maddesi uyarınca askıya alınacaktır. Bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de izin, uygunluk ve yetki belgesi verilmeyecektir.

➡ Son olarak, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler tarafından verilecek teminatlardan; teminat mektupları Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına, diğer teminatlar Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimine, Tütün, Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı, Sigara Filtresi, Alkol Ve Alkollü İçkilerin Üretim Ve/Veya Ticareti Faaliyetinde Bulunanlardan Teminat Alınmasını Düzenleyen Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içinde verilmesi gerekmektedir.

Yayın ve İçerikler