“ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİKTE (“YÖNETMELİK”) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (“DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİ”) 04 NİSAN 2024 TARİHLİ VE 32510 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

Değişiklik Yönetmeliği Yürürlük Tarihi: 04 Nisan 2024, Perşembe

DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİ NELER GETİRİYOR?

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik’te yapılan düzenlemeler aşağıda yer aldığı gibidir;

  • Değişiklik Yönetmeliği’nin 1. maddesi ile Yönetmeliğin kapsamını düzenleyen 2. maddesinde yapılan düzenleme uyarınca il ve ilçelerdeki organize sanayi bölgeleri Yönetmelik yürürlük tarihi itibarıyla Bakanlar Kurulu kararıyla değil, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecektir.
  • Belirli şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilmemiş parsellerden kısmen veya tamamen bedelsiz tahsis yapılmasına imkân veren Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinici fıkrası ile bu fıkra ile bağlantılı düzenlemeler içeren Yönetmeliğin 13. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrasında “Planlı alanda kendi imkânları ile altyapı inşaatları tamamlanan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık”) kredisi kullanmamış OSB’ler ile altyapı inşaatları tamamlanan ve kredi borcunu ödemiş olan OSB’lerde müteşebbis heyeti veya genel kurulunca karar alınması halinde, en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere, tahsis edilmemiş parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi yapılabilmesi” düzenlenmekte idi. Ayrıca, Yönetmeliğin 13. maddesinde ise Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde tahsis edilen parsellerin bedellerinin nasıl ödeneceği ve ne şekilde tespit edileceği düzenlenmekte idi.
  • Yönetmeliğin 8. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca yatırımının yüzde seksenini tamamlamasına karşın üretime geçemeyen katılımcıların talebi üzerine katılımcılara OSB tarafından proje bazında en fazla bir yıla kadar ek süre verilmesine dair düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda katılımcıların Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 108. maddesi kapsamındaki süre ve yatırım şartları ile parsel tahsisi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin; 5.000 m2’ye kadar olan parseller için en az 10, 5.000 m2’den büyük olup 10.000 m2’ye kadar olan parseller için en az 20, 10.000 m2’den büyük olup 20.000 m2’ye kadar olan parseller için en az 30 ve 20.000 m2’den büyük parseller için ise en az 50 kişilik istihdam sayısını sağlayarak üretime geçmek zorunlu hale gelmiş olup ek süre verilmesi söz konusu olmayacaktır.
  • Yönetmeliğin 10. maddesinin 4. fıkrası uyarınca altyapı inşaatları tamamlanan ve Bakanlık kredisi kullanmamış OSB’ler ile altyapı inşaatları tamamlanan ve kredi borcunu ödemiş olan OSB’lerde bu kapsamda tahsis edilen parsellerin bedelleri Bakanlıkça ödenmesine imkan veren düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Değişiklik Yönetmeliği’nin 8. maddesi ile Yönetmeliğin 14. maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir. Yönetmeliğin 14. maddesine eklenen yeni birinci fıkra ile Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Yönetmelik, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, Yatırım Taahhütnamesi ve Parsel Tahsis Sözleşmesindeki şartlara uygun olarak yapılan yatırımın işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınmasını müteakip, Yönetmeliğin 8. maddesinde belirlenen istihdam ile üç ay üretim yapmasından sonra katılımcılara tahsisi yapan OSB’den ilgili parselin tapusunun kendisine devrini talep etme imkanı tanınmıştır.

Yayın ve İçerikler