Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) aracı kurum kuruluşlarında aranacak asgari özsermaye tutarına ilişkin  i-SPK 39.4 (21/03/2024 tarih ve 17/452 s.k.) sayılı ilke kararı (“İlke Karar”), 21/03/2024 tarihli Kurul Bülteni’nde yayımlandı. Bahsi geçen ilke karara göre;

✏ III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5. maddesi uyarınca kurulacak aracı kurumlar ile Tebliğ’in 63. maddesi uyarınca halka açık olmayan aracı kurumun tüm faaliyet izinlerinin iptali için talepte bulunarak yatırım hizmet ve faaliyetlerinden çekilmesi ve Tebliğ’de aracı kurum kuruluşu için aranan şartların sağlanması kaydıyla yeni bir aracı kurum kurulması talebinde bulunulması halinde aranacak olan asgari kuruluş özsermayesi 300.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

✏ Yukarıda bahsi geçen aracı kurumların kuruluşuna dair Kurul tarafından izin verilmesi halinde asgari kuruluş özsermayesi tutarının korunmasına yönelik bir düzenleme de İlke Karar’da kabul edilmiştir. Bu kapsamda;

İlke Karar uyarınca kuruluşuna izin verilen aracı kurumların Kurul Karar tarihini takip eden iki yıl süreyle -mevzuattan kaynaklanan bir yükümlülük dolayısıyla oluşacak mücbir haller haricinde- kuruluş izni verildiği tarihte geçerli olan ve 300.000.000 TL altına düşülecek şekilde sermaye çıkışı sonucunu doğuracak herhangi bir işlem gerçekleştirilemeyecektir.

Yayın ve İçerikler